V ponuke je 21 nehnuteľností.
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Etický kódex

Pri všetkých situáciách dodržujeme vysokú mieru korektnosti, ohľaduplnosti, úcty a slušnosti.

Vzťahy medzi klientom a realitnou kanceláriou musia byť vždy založené na vzájomnej dôvere a bezprostrednej otvorenej komunikácii.

Sme ochotní a snažíme sa poskytnúť najkvalitnejšie služby a znalosti, ktoré v danej oblasti poskytnúť vieme a zamlčanie skutočností sa považuje za hrubé porušenie spolupráce.

Informovanie o cenách za služby, províziách a nákladoch spojených s plným realitným servisom je jednou z našich podmienok korektnej spolupráce

Zásadou je povinnosť Vás bezodkladne informovať o akejkoľvek skutočnosti, ktorá nastala v súvislosti s nehnuteľnosťou, ktorá sa týka Vášho záujmu o predaj, kúpu, či prenájom. Takúto informovanosť potrebujeme aj od Vás, aby bol zabezpečený správne postupujúci a právne podložený realitný obchod.

Zaručujeme sa zachovávať maximálnu diskrétnosť. osobné údaje poskytujeme len s Vašim súhlasom, čo je vždy zaručené osobitnou listinou založenou vo Vašom spise. V tejto oblasti postupujeme vždy podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Konfliktné situácie sa snažíme riešiť okamžite s predpokladom obojstrannej dohody a pozitívneho výsledku.

Realitná kancelária spolupracuje s ostatnými realitnými maklérmi ak je to v záujme klienta. Pri takej spolupráci úmyselne nepoškodzuje spolupracujúceho realitného makléra, rešpektuje zásady rovnej spolupráce, zdvorilosti a kolegiality. Pri realizácii spolupráce je provízia delená medzi spolupracujúcich maklérov v pomere 50/50, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

Realitná kancelária vykonáva svoju činnosť s odbornou starostlivosťou, v súlade s dobrými mravmi, zákonným smerom a etikou tak, aby klienti neutrpeli nijakú majetkovú či nemajetkovú ujmu.

Realitná kancelária háji záujmy svojich klientov a súčasne vystupuje spravodlivo vo vzťahu k všetkým účastníkom obchodu. Realitná kancelária nezneužíva svoje postavenie v neprospech klientov.

Našou zásadou je, že vždy uvádzame pri prezentácii služieb a pri ponuke nehnuteľností úplné a pravdivé informácie. Vedomé zavádzanie, nepravdivé tvrdenie a vynechanie závažných skutočností je zakázané.

Zaväzujeme sa uvádzať pravdivé údaje o cene ponúkanej nehnuteľnosti. V prípade, že provízia nie je v cene nehnuteľnosti obsiahnutá, je realitná kancelária povinná záujemca o nehnuteľnosti o výške provízie pravdivo informovať.

Realitná kancelária nesmie ponúkať nehnuteľnosti, pri ktorých by vopred neobdržala súhlas od vlastníkov, či osôb oprávnených k predaju nehnuteľností.

Za účelom ochrany práv zúčastnených strán realitného obchodu a právnej istoty uzatvárame s našimi klientmi zmluvu o sprostredkovaní realitných služieb.

Realitná kancelária nesmie bez súhlasu klienta zverejniť či inak poskytnúť akejkoľvek tretej osobe dôverné, bežne nedostupné informácie poskytnuté klientom, a to ani po skončení spolupráce, okrem prípadov kedy je takéto poskytnutie vyžiadané zákonom alebo príslušnými orgánmi jednajúcimi na základe právnych predpisov a v súlade s nimi.

Realitná kancelária priebežne školí svojich zamestnancov a zástupcov tak, aby sa zdokonaľovali vo všetkých oblastiach realitnej činnosti a zvyšovala sa ich odbornosť a kvalifikácia. 

Novinky a aktuality
Realitný maklér – Kariéra u nás Realitný maklér – Kariéra u nás Do nášho mladého kolektívu prijmeme na pracovnú...
Využitie služieb realitných kancelárií je výhodou Využitie služieb realitných kancelárií je výhodou Veľa ľudí nedôveruje...
Rušenie katastrálnych úradov Rušenie katastrálnych úradov Vláda Slovenskej republiky 24.8.2012 schválila návrh...
Exkluzívne relax pozemky Ako jediná realitná kancelária ponúkame na predaj exkluzívne pozemky v rezidenčnej loaklite...
Spustenie webu Spustili sme novú webovú prezentáciu našej realitnej kancelárie. Sme presvedčení, že u nás...
V krátkosti o nás

Spoločnosť emReality, s.r.o. má ambíciu viac ako len sprostredkovať predaj či prenájom nehnuteľnosti. Vzhľadom na členstvo v skupine emTeam sme pripravení poskytnúť Vám kompletné služby, vďaka ktorým môžte bývať alebo rozvíjať svoje podnikanie.

Vaše bývanie či nové sídlo sú pre nás prioritou.

 

Ing. Miloš Martinka
emReality, s.r.o.